Facebook

Strona główna > Nasze prawa człowieka

Nasze prawa człowieka


Prawa człowieka to prawa przysługujące z urodzenia wszystkim ludziom, w tym LGBT. Mamy te prawa nie dlatego, że są one nadawane przez państwo, lecz dlatego, że jesteśmy ludźmi. Państwo powinno je respektować. Oto kilka wybranych praw:

Równość ludzi pod względem godności i praw

Powszechna deklaracja praw człowieka 
(1948), Artykuł 1
Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa.

Zasady Yogyakarty  (2006), Zasada 1
Prawo do powszechnego korzystania z praw człowieka
Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w godności i prawach. Ludzie o różnej orientacji seksualnej i tożsamości płciowej mają prawo do pełnego korzystania z praw człowieka.

Prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny

Powszechna deklaracja praw człowieka  (1948), Artykuł 16
1. Mężczyźni i kobiety bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, narodowości lub wyznania mają prawo po osiągnięciu pełnoletności do   
     zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. ...
3. Rodzina jest naturalną i podstawową komórką społeczeństwa i ma prawo do ochrony ze strony społeczeństwa i Państwa.

Zasady Yogyakarty  (2006), Zasada 24
Każdy ma prawo do założenia rodziny, niezależnie od orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej. Istnieją różnorodne formy rodziny. Żadna rodzina nie może być przedmiotem dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową któregokolwiek z jej członków.

Państwa powinny:
a) podjąć wszelkie niezbędne środki prawne, administracyjne i inne w celu zapewnienia prawa do założenia rodziny, również poprzez dostęp do adopcji lub wspomaganej prokreacji (w tym sztucznego zapłodnienia), bez dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową;
b) zapewnić, by prawo i polityka uznały różnorodność form rodziny, również i tych, które nie są zdefiniowane poprzez pochodzenie lub małżeństwo, i podjąć wszelkie niezbędne środki prawne, administracyjne i inne w celu zapewnienia, by żadna rodzina nie była przedmiotem dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową któregokolwiek z jej członków, również w odniesieniu do świadczeń socjalnych związanych z rodziną i innych korzyści publicznych, zatrudnienia, i imigracji;
c) podjąć wszelkie niezbędne środki prawne, administracyjne i inne w celu zapewnienia, by we wszystkich działaniach lub decyzjach dotyczących dzieci, podejmowanych przez publiczne bądź prywatne instytucje opieki społecznej, sądy, władze administracyjne lub organy legislacyjne, na największą uwagę zasługiwało dobro dziecka, i by orientacja seksualna lub tożsamość płciowa dziecka lub któregokolwiek członka rodziny lub żadnej innej osoby nie mogła być uznawana jako sprzeczna z tym dobrem;
d) we wszystkich działaniach lub decyzjach dotyczących dzieci zapewnić, by dziecko, które jest zdolne do wyrażenia swoich poglądów, mogło korzystać z prawa do wyrażenia tych poglądów w sposób wolny, i by poglądy te były wzięte pod uwagę w zależności od wieku i dojrzałości dziecka;
e) podjąć wszelkie niezbędne środki prawne, administracyjne i inne w celu zapewnienia, by w państwach, które uznają małżeństwa lub rejestrowane związki między osobami tej samej płci, wszelkie świadczenie, przywilej, obowiązek lub korzyść socjalna przyznane partnerom różnej płci, w małżeństwie lub zarejestrowanym związku, były w równy sposób przyznane partnerom tej samej płci, małżonkom lub osobom żyjącym w zarejestrowanych związkach;
f) podjąć wszelkie niezbędne środki prawne, administracyjne i inne w celu zapewnienia, by wszelki obowiązek, świadczenie, przywilej lub korzyść socjalna przyznane partnerom różnej płci, nie będącym małżeństwem, były w równy sposób przyznane partnerom tej samej płci, nie będącym małżeństwem;
g) zapewnić, by małżeństwa i inne prawnie uznawane związki partnerskie mogły być zawierane wyłącznie za wolną i pełną zgodą przyszłych małżonków bądź partnerów.

Prawo do nauki

Powszechna deklaracja praw człowieka  (1948), Artykuł 26
1. Każdy człowiek ma prawo do nauki. …
2. Celem nauczania jest pełny rozwój osobowości ludzkiej i ugruntowanie poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności. ...

Zasady Yogyakarty  (2006), Zasada 16
Każdy ma prawo do edukacji bez dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową oraz uwzględniającej jego orientację seksualną lub tożsamość płciową.


  Zobacz: Hillary Clinton, Uwagi z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, ONZ, 2011 r.

Zasady Yogyakarty: Zasady stosowania międzynarodowego prawa praw człowieka w stosunku do orientacji seksualnej i tożsamości płciowej.